Tips och råd vid demens

”Demens är en palliativ sjukdom, dvs. den går inte att bota utan lindrande vård är i fokus. Livsglädje karakteriserar den palliativa vården. Målet är bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande för den demenssjuke.” 

ur Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

x

demenshandbokGrunden till att lyckas ge en patient god vård och omsorg startar i bemötandet. Det gäller i högsta grad patienter med demens. Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom är en handbok av Margareta Skog. Här ges fakta om demens och praktiska råd kring bemötande, hur man kan underlätta kommunikationen, om smärta, aggressivitet och oro, tips för personlig hygien, fallförebyggande åtgärder med mera.

Svenskt DemenscentrumSvenskt Demenscentrum är en kunskapsbank för att samla och sprida information inom demensområdet.

  • Här finns Demens ABC, webbutbildning utifrån Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer. Den är avgiftsfri och öppen för alla som vårdar en demenssjuk.
  • Demens ABC plus med fyra webbutbildningar är mer inriktad mot vissa målgrupper: primärvård, biståndshandläggare, hemtjänst och särskilt boende. Ytterligare två – för anhöriga respektive sjukhus – släpps senare under 2014.

HIHjälpmedelsinstitutets webbutbildning om Teknik och demens är också avgiftsfri. Den vänder sig till professionella som vill bli bättre på att förskriva kognitiva hjälpmedel till personer med demens.

BPSDSvenskt BPSD-register. De flesta som drabbas av demenssjukdom upplever någon gång beteendemässiga och psykiska symtom. Det kan exempelvis vara aggressivitet, oro, hallucinationer eller sömnstörningar. Här finns en webbutbildning om Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, som förklarar fenomenet och ger tips på åtgärder.

Nationella riktlinjervid demensChecklista demens är en hjälp för bättre vård i särskilt boende.  Den bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Checklistan ger personalen på boendet en bild av hur väl det dagliga arbetet följer riktlinjerna med särskilt fokus på personcentrerad omvårdnad.

Demens ökar risken för dålig tandhälsa. Men att hjälpa en person med demenssjukdom att borsta tänderna kan vara besvärligt: Demens och munvård – en utmaning.  Mun-H-Center arbetar med funktionsstörningar i mun- och ansiktsregionen. Det är ett nationellt orofacialt kunskapscenter, och också resurscenter för orofaciala hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Oro betyder mun, facial betyder ansikte.