Arbetsterapeutens verktyg

Sidan uppdaterad senast 2020-03-08. Meddela gärna om brutna länkar via mitt kontaktformulär.

Innehåll


Allmänt

Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Hämta från Sveriges Arbetsterapeuters hemsida.

Vad heter det på svenska? Grundläggande begrepp och perspektiv inom arbetsterapi. Hämta från Sveriges Arbetsterapeuters hemsida.

Model och Human Occupation, MOHO:

Kunskapsguiden samlar kunskap inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre för att ge professionella bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i yrkesrollen. Ges ut av Socialstyrelsen, med flera.

Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar för att utveckla vården så att patienter får en god, säker och jämlik vård vid varje tillfälle och på varje vårdnivå. Forskning och statistik visar att vården inte är rättvis. Det görs omotiverade skillnader på grund av till exempel kön, social ställning, etnicitet. Läs mer: Skrivhjälp för jämlik text i vårdens dokument.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utvärderar de metoder som vården använder, genom att kritiskt granska och sammanställa aktuell, välgjord forskning. Resultaten presenteras på ett överskådligt sätt.

Vårdhandboken ger riktlinjer för hälso- och sjukvården för god och säker vård efter bästa kunskapsläge. Innehållet är främst utformat för vårdarbete med vuxna patienter. Här finns kapitel om till exempel:

Aktivitet

  • Aktivitetsanalys, Word-mall att skriva i: hämta>
  • Livsboken livsbokenfrån Sveriges Arbetsterapeuter innehåller avsnitt för de flesta aspekter av en människas liv. Här noteras viktig information och tankar som kan vara till hjälp för omgivningen den dag man själv inte klarar att uttrycka sin mening. Finns även på engelska, danska och finska. Arbetsterapeuter kan beställa den i tryckt version för att dela ut till klienter och närstående.

Arbetsterapiprocesser

  • Occupational Therapy Intervention Process Model, OTIPM, är en arbetsterapiprocess som är klientcentrerad, top-down och utgår från klientens behov och situation. OTIPM som Word-mall att skriva i: hämta>
  • Occupational Performance Process Model, OPPM, beskrivs i Aktiv med dator. Min egen OPPM-mall för Word att skriva i: hämta>
  • A conceptual model of treatment planningMary Jo Pellands arbetsterapiprocess: hämta via American Journal of Occupational Therapy.

Bostadsanpassning

Boverkets handbok om bostadsanpassnings- och återställningsbidraget.

Min egen checklista vid hembesök.

Delaktighet

  • Observing patient involvement in decision making, Option-skalan, kan visa på hur väl en professionell yrkesutövare lyckas involvera och göra klienten delaktig i ett kommunikativt möte: hämta>

Demens

demenshandbokRåd till dig som möter patienter med demenssjukdom är en handbok av Margareta Skog. Här ges fakta om demens och praktiska råd kring bemötande, hur man kan underlätta kommunikationen, om smärta, oro och aggressivitet, tips för personlig hygien, fallförebyggande åtgärder, med mera.

Svenskt DemenscentrumSvenskt Demenscentrum är en kunskapsbank för att samla och sprida information om demens:

Myndigheten för delaktighets kunskapsmaterial för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom, som bor i särskilt boende: Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet, samt Checklista.

Demens ökar risken för dålig tandhälsa. Mun-H-Center arbetar med funktionsstörningar i mun- och ansiktsregionen. Det är ett  kunskaps- och resurscenter för orofaciala hjälp­medel för personer med funktionsnedsättning.

Etik

Forskningsprocessen

 • Min Word-mall att skriva i för att planera, göra en tidplan och rapport (C-uppsats): hämta>
 • Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok. Ovärderlig hjälp vid systematisk granskning av forsknings­litteratur: metod, checklistor för kvalitets­granskning, sökstrategier med mera.  Från Statens beredning för medicinsk och social utvärderings hemsida.

Förebygga fallolyckor

Vårdhandbokens kapitel om fallprevention

Förflyttning

Vårdhandbokens kapitel om Arbetsteknik och förflyttningskunskap

Hjälpmedelcenter utbildar i förflyttningsteknik, både manuell och med personlyft.

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

handledningsprocessen-i-vfuBedömning i VFU: illustration av handledningssituation (min egen).

Bedöma egen kompetens som hand­ledare: SWOT-analysen består av fyra öppna frågor som fokuserar upplevda styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder i förhållande till handledarfunktionen. Hämta Word-mall.

Handrehabilitering

Manual för rörelse- och styrkemätning av armbåge, underarm och hand. Hämta från Handkirurgiskt kvalitetsregisters (Hakir) hemsida för nationella mätmanualer.

Handkirurgiskt diagnosstöd.

Lateral epikondylalgi (tennisarmbåge).  Orsaker, behandling, ortoser, träning och praktisk ergonomi.

Niohåls pinnprov (9-hole peg test):  Standardiserat test som bedömer fingerfärdighet. Hämta svensk manual och referensvärden.

Kognition

Kommunikation

Jill Rogheden föreläser och utbildar kring Aspergers syndrom, autism, ADHD. Hon tipsar om hur du kommunicerar begripligt i en artikel med tillhörande checklista. På hemsidan finns ytterligare material.

kommunikationskarta - ÄtaKomHIT , kommunikationsstöd i vårdsituationer, har syftet att tillgodose barnets rätt till kommunikation, och öka aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. Det är en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap. Via www.bildstod.se kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material.

Lyft och lyftselar

Lyftselar

Klicka på bilden för att ladda n

Mina egna lyftselesprotokoll (skrivbart Word-format):

Periodisk besiktning av lyftselar ska ske var sjätte månad. Följ  leverantörens anvisningar för periodisk besiktning.

Rullstolar och sittande

  • Handbok till bra sittande ger hjälp att arbeta metodiskt för att prova ut och förskriva hjälpmedel för sittande och/eller sittande förflyttning.  Hämta via Socialstyrelsens hemsida.

  • Hands on – undersök för bättre sittande, är en fortsättning på ovanstående handbok. Den ger vägledning i hur den manuella undersökningen av sittförmåga kan genomföras.

  • Ergonomi, sittande och rullstolar kan lånas på bibliotek som e-bok. Den tar upp grundläggande principer om sittande, ergonomiska och funktionella problem och olika sätt att se  på sittproblem för att lättare finna lösningar för olika behov.

  • Din elrullstol – att använda och sköta en elrullstol. Liten skrift från numera nedlagda Hjälpmedelsinstitutet, med praktiska råd till brukaren som  komplement till tillverkarens och hjälpmedelscentralens information.

Samtalstekniker

Vårdplanering

Äta och dricka

MatsituationenNedlagda Hjälpmedelsinstitutets utmärkta skrift Äldre och matsituationen: Om att äta och dricka på ett säkrare sätt