Om berg i Bohuslän

Stånge huvudBohuslän är förknippat med sina berg, och vackra slipade hällar. Men en gång i tiden var Bohus­län helt slätt. Vind, vatten, inlands­is och mäktiga rörelser i jordskorpan har format land­skapet som vi kan se det idag.

En tredjedel av ytan i Bohuslän är kalt berg. Bortsett från den yttersta skärgården så beror hällmarkerna på att människor genom tiderna har huggit ned skogen för att få virke och ved.

Vikingarna behövde timmer till hus och båtar. Sillperioderna krävde ved till trankokerier och virke till silltunnor. Vid 1600-talets slut var Bohuslän nästan helt skoglöst.

Från Lysekil och norrut består skärgården av bohusgranit, som är Bohusläns landskapssten (bilden ovan är från natur­reservatet Stånge huvud, Lysekil). I södra och östra Bohuslän är bergarterna äldre och utgörs av mer oregelbundna gnejser och graniter.

English: Kungsklyftan near Fjällbacka (Sweden)...

Kungsklyftan i Fjällbacka kommun. (Foto: Wikipedia)

Det bohuslänska ordet fjäll handlar inte om höga berg utan används om kala ljungbevuxna bergsområden.

Landskapets högsta punkt är Björnerödspiggen, 222 meter över havet. Den ligger väster om Idefjorden i Strömstads kommun.

Några andra berg i Bohuslän:

Så bildas berg

Enligt läran om platt-tektonik består jorden av plattor som flyter på jordens heta inre där temperaturen är mellan 3 000–4 000 grader. Plattorna är i ständig rörelse. Hastigheten kan vara upp till 15 centimeter per år. Ibland händer det att två plattor kommer nära varandra och krockar. Plattorna trycks ihop, veckar sig, och det bildas berg. Den yngsta bildningen av berg i Sverige inträffade för drygt 400 miljoner år sedan när Grönland kolliderade med Skandinavien. Det blev upphov till den svenska fjällkedjans berggrund.

Vid kollisionen mellan två plattor kan en del av den ena plattan pressas ned, subduceras, under den andra. När detta sker, stiger trycket och temperaturen mycket kraftigt i området, den så kallade subduktionszonenDet fasta berget smälter till flytande magma. När det smälta berget svalnat och stelnar igen bildas det nya bergarter. Allt detta sker långt ner under jordskorpan.

Bergarter bildas på olika sätt

Gabbro

Gabbro (Foto: Hypocentre)

Beroende på hur de har bildats kan bergarter delas in i tre grupper: magmatiska, sedimentära och metamorfa.

Magmatiska bergarter är till exempel granit, diabas, basalt, gabbro, porfyr, pegmatit.

  • Djupbergarter, som gabbro och granit, bildas genom intrusion, när magma trängt in och stelnar djupt ned i jordskorpan. De bildar ofta stora kroppar och består av mineral med grova kristaller. Det ser ut som en mosaik av olikfärgade korn.
  • Ytbergarter kallas också vulkaniska bergarter. De bildas när lava tränger upp och stelnar på markytan eller på havets botten.
  • Gångbergarter bildas när magma stelnar i en spricka i jordskorpan. Till exempel diabas och pegmatit (se bild från Ursholmen längre ned på sidan).
English: Mica mineral. Deutsch: Glimmer

Glimmer. (Foto: Wikipedia)

Sedimentära bergarter är ytbergarter som bildas när sand och lera packas ihop och förstenas. Exempel är gråvacka, sandsten eller lerskiffer.

Metamorfa bergarter bildas när magmatiska eller sedimentära bergarter utsätts för så höga tryck och/eller temperaturer (deformation) så att de omvandlas till nya bergarter. Det sker till exempel när kontinentalplattor krockar. Gnejs är en metamorf bergart.

English: Map lichen at Quartz ‪Norsk (bokmål)â...

Kartlav på kvarts. (Foto: Wikipedia)

De flesta bergarter består av två till fem huvudsakliga mineral, som är bergarters minsta byggstenar. Några bergarter innehåller bara ett mineral, men många kristaller. Bergarten kvartsit till exempel kan bestå enbart av mineralet kvarts.

  • Bergarten granit består av fältspat och kvarts, och små mängder av bland annat mineralet glimmer.
  • Gnejs har i stort sett samma sammansättning som granit. Skillnaden är att den är förskiffrad. Den har genomgått en deformation.
  • Kvarts är en vattenklar eller mjölkvit mineral. Den kan även vara rosaröd. Är kvartsens kristaller genomskinliga kallas den bergkristall.
  • Fältspat är den vanligaste mineralen: över hälften av jordskorpan består av fältspat. Den är ofta röd eller helvit.

Bohusläns berg bildas

Baltiska urbergsskölden även kallad den Fennoskandiska urbergsskölden började bildas för drygt 3 miljarder år sedan. Området omfattar Norge, Sverige, Finland, Kolahalvön och ryska Karelen. Berggrunden i Bohuslän är mycket yngre. Man tror att bohusgraniten bildades när Baltiska urbergsskölden kolliderade med en platta under havet för cirka 900 miljoner år sedan.

Landskapets äldsta bergarter bildades för 1,8 miljarder år sedan, av vittrat material från en tidigare kontinent, och av vulkanisk aktivitet. Dessa bergarter kan ses i ett stråk från Göteborg upp mot Norge, den så kallade Stora Le-Marstrands-formationen.

Ursholmen med Hin håles harvedrag (diabasgångar), del av Kosterarkipelagen i Strömstads kommun, Bohuslän. Foto: Dan Samuelsson, 1924. Bohusläns museum.

gnejs

Därefter utsattes berggrunden i Bohuslän i flera olika omgångar för påverkan av temperatur, tryck och rörelser i jordskorpan. Deformationen skedde på flera kilometers djup där både tryck och temperatur är höga. Gnejserna blev ådrade, veckade och förskiffrade (se bild till vänster).

Nya bergarter bildades av att berggrunden smälte på vissa ställen och intrude­rade (trängde in i) i gnejserna. Senare bildades gångbergarter där magma trängde upp ur sprickor i berggrunden.

Den senaste stora deformationen av berggrunden i Bohuslän pågick för 1,2 miljarder–900 miljoner år sedan. Äldre bergarter smälte och stelnade cirka 10 kilometer under markytan. Bohusläns granit bildades i slutet av denna period.

Sedan dess har jordytan vittrat ned och jämnats ut. Bergen eroderade och transpor­terades ut till hav och sjöar som sediment. På det viset kom bohusgraniten upp till ytan. Tryck­rörelser i berggrunden har senare gett bohusgraniten sina karaktäristiska sprickor. Jord­bävningar längs kusten i norra Bohuslän vittnar om att berggrunden fortfarande rör på sig.

Under istiden slipades bergshöjder ned och hällar polerades släta. Jättegrytor och isräfflor är spår av isen som syns än  idag. När inlandsisen drog sig tillbaka  för cirka 12 000 år sedan, låg större delen av Bohuslän under havets yta.

gatstenEftersom bohusgraniten aldrig blivit deformerad som gnejserna, lämpar den sig väl för att hugga i rätvinkliga block. Den har exporterats världen över, för att användas som gatsten, byggnadsmaterial och ornamentssten.

Några berg i Uddevalla

Klocktornsberget i Uddevalla centrum.

Klocktornsberget i Uddevalla centrum.

Klocktornsberget i Uddevalla centrum. (Foto: C Olsson)


Referenser
Berglund, J. (1988). Bohusläns  geologi. Bohusläns museum, Småskrifter nr 24
Bohusgranit AB. (u å). Ordlista
Hermansson, J, Bohusläns Klätterklubb. (2002). Klätterguide Bohuslän. Upplevelsebolaget.
Nationalencyklopedin. (2013, 22 april). Bohuslän.
Nationalencyklopedin. (2013, 27 april). Stora Le-Marstrandsformationen.
Naturhistoriska riksmuseet. (2012, 6 juli). Fennoskandias utveckling. Magmatiska bergarter. Sveriges geologi.
Sveriges Geologiska Undersökning. (u å). Bergartslära. Sveriges berggrund.  Bergkvalitetskarta över Uddevalla och Stenungsunds kommuner.
Utgångspunkten. (u å). Bohusläns natur. Bohusläns museum.
Wikipedia. (2013). Fennoskandiska urbergsskölden. Baltika  Ursholmen

Om Fru Olsson

Fabriksarbetare som blev journalist, sedan instruktör/receptionist på gym och därefter arbetsterapeut. Numera ledig och fyller dagarna med mat, motion, lättja, naturupplevelser, och ett och annat kallbad.
Detta inlägg publicerades i Bohuslän, Natur & väder, Uddevalla och märktes , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Om berg i Bohuslän

 1. Pingback: Weekly Photo Challenge: Between | Olssons universum

Kommentarer är stängda.